E-mail Print PDF

 

A N U N Ţ

privind concursul pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante de Muzeograf gr. I/S în cadrul Compartimentului Marketing Muzeal şi Muzeograf gr. II/S în cadrul Compartimentului Patrimoniu

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi organizează în perioada 08-14 decembrie 2015, la sediul său din Bucureşti, sector 1, Str. Londra nr.39, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuţie vacante:

-          Muzeograf gr I/S (1 post) , Compartimentul Marketing Muzeal.

-          Muzeograf gr. II/S (1 post) Compartiment Patrimoniu

 

Condiţii generale de participare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de execuţie vacant de Muzeograf gr I/S Compartimentul Marketing Muzeal:

studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă profil istorie, geografie;

minim trei ani vechime în specialitate;

cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională;

experienţă în activităţi precum organizarea de evenimente pentru public, marketing cultural sau ateliere educative, dovedite printr-o adeverinţă sau recomandare reprezintă un avantaj;

abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, capacitatea de a se adapta la sarcini în continuă schimbare;

abilităţi de comunicare cu mass-media şi social media;

disponibilitatea de a desfăşura temporar activităţi peste program sau la sfârşit de săptămână;

cunoştinţe de operare PC: Microsoft Office

 

BIBLIOGRAFIE concurs pentru ocuparea postului de execuţie vacant de Muzeograf gr I/S Compartimentul Marketing Muzeal

Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului naţional cultural mobil , cu modificările şi completările ulterioare- republicată;

Legea 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice – republicată;

Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil;

Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2053/2002 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile;

Ordinul Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2185/2007 pentru aprobarea normelor de clasificare a muzeelor şi a colecţiilor publice;

Hotărârea Guvernului nr. 886/2008 pentru aprobarea normelor de clasare a bunurilor culturale mobile;

Marketingul în slujba patrimoniului cultural, Alexandra Zbuchea, Ed. Universitară, Bucureşti 2008; (https://www.academia.edu )

Manual de managemet muzeal şi educaţie muzeală, 2010 Reţeaua Muzeelor din România (www.cimec.ro);

Bazele muzeologiei, Radu Florescu, Ed. Universităţii „Dimitrie Cantemir” , Bucureşti, 2002;

 

TEMATICĂ concurs pentru ocuparea postului de execuţie vacant de Muzeograf gr I/S Compartimentul Marketing Muzeal

Cunoaşterea legislaţiei privind patrimoniul naţional cultural mobil, organizarea şi funcţionarea muzeelor şi colecţiilor publice;

Cunoaşterea noţiunilor de bază şi a practicilor în domeniul marketingului cultural;

Tipologia expoziţiei şi etapele realizării unui proiect de expoziţie temporară;

Organizarea unui workshop;

Managementul colecţiei;

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de execuţie vacant de Muzeograf gr II/S Compartiment Patrimoniu

studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă profil socio-uman;

minim doi ani vechime în specialitate;

experienţă în domeniul evidenţei şi clasării patrimoniului mobil, constituie avantaj;

cunoaşterea a cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională;

abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, capacitatea de a se adapta la sarcini în continuă schimbare;

disponibilitatea de a desfăşura temporar activităţi peste program sau la sfârşit de săptămână;

cunoştinţe de operare PC: Microsoft Office.

 

BIBLIOGRAFIE concurs pentru ocuparea postului de execuţie vacant de Muzeograf gr II/S Compartiment Patrimoniu

Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului naţional cultural mobil , cu modificările şi completările ulterioare- republicată;

Legea 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice – republicată;

Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil;

Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2053/2002 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile;

Ordinul Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2185/2007 pentru aprobarea normelor de clasificare a muzeelor şi a colecţiilor publice;

Hotărârea Guvernului nr. 886/2008 pentru aprobarea normelor de clasare a bunurilor culturale mobile;

Ghid de bune practici în protejarea şi promovarea colecţiilor publice locale, Aurelia Duţu, Vivian Dragomir, Vasile Emanuel Costoiu, Angelica Mihăilescu, Magdalena Andreescu, Ed. CPPC Bucureşti, 2010;

Manual de managemet muzeal şi educaţie muzeală, 2010 Reţeaua Muzeelor din România (www.cimec.ro);

Bazele muzeologiei, Radu Florescu, Ed. Universităţii „Dimitrie Cantemir” , Bucureşti, 2002;

 

TEMATICĂ concurs pentru ocuparea postului de execuţie vacant de Muzeograf gr II/S Compartiment Patrimoniu

Cunoaşterea legislaţiei privind patrimoniul naţional cultural mobil, organizarea şi funcţionarea muzeelor şi colecţiilor publice;

Realizarea evidenţei centralizate în cadrul instituţiei muzeale;

Managementul colecţiei;

Circuitul unui bun cultural în muzeu;

Expoziţia muzeală;

 

Actele necesare înscrierii la concurs:

a) cerere de înscriere la concurs, adresată managerului Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverinţă eliberată de angajator);

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

g) curriculum vitae;

h) scrisoare de recomandare;

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul se va desfăşura în trei etape succesive, astfel:

- selecţia dosarelor (etapă eliminatorie ) va avea loc în data de 02 decembrie 2015, ora 10

- proba scrisă va avea loc în data de 08 decembrie 2015, ora 10;

- interviul va avea loc în data de 14 decembrie 2015, ora 10.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 70 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte, la fiecare probă.

 

Dosarele de concurs se pot depune până la data de 27 noiembrie 2015, ora 15, la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi (Corp B, etajul 1 din Str. Londra nr. 39, sector 1, Bucureşti).

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul muzeului, la telefon 021 230 44 68, mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

 

Calendarul concursului pentru ocuparea posturilor vacante:

 

12 noiembrie 2015

publicitatea concursului

27 noiembrie 2015

termenul-limită pentru depunerea de către candidaţi a dosarelor de concurs

02 decembrie 2015

selecţia dosarelor de înscriere şi afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

03 decembrie 2015

termenul-limită pentru depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor de concurs

04 decembrie 2015

termenul-limită de soluţionare a contestaţiilor depuse la selecţia dosarelor; afişarea rezultatelor la contestaţii

08 decembrie 2015

proba scrisă

09 decembrie 2015

afişarea rezultatelor probei scrise

10 decembrie 2015

termenul-limită de depunere a contestaţiilor la proba scrisă

11 decembrie 2015

termenul-limită de soluţionare a contestaţiilor depuse la proba scrisă; afişarea rezultatelor

14 decembrie 2015

interviul şi afişarea rezultatelor interviului

15 decembrie 2015

termenul-limită de depunere a contestaţiilor la interviu

16 decembrie 2015

termenul-limită de soluţionare a contestaţiilor depuse la interviu; afişarea rezultatelor

17 decembrie 2015

comunicarea rezultatelor finale

 

 

You are here Anunturi Anunt nr.286/2011