E-mail Print PDF

 REZULTAT SELECȚIE DOSARE

 

pentru concursul de proiecte de management organizat pentru Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi

17.03.2016

 În urma desfășurării selecției dosarelor depuse pentru concursul de proiecte de management organizat de Ministerul Culturii pentru ocuparea funcţiei de manager la Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi, Secretariatul Comisiei de concurs comunică rezultatul acesteia:

 

Nr. crt.

Cod identificare dosar

Rezultat selecție dosare

1.     1.    

M.N.H.C.V. 1

respins

 


 
Secretariatul Comisiei de concurs numit prin O.M.C. nr. 2102/2016 

 

 


 

 

ANUNȚ PUBLIC

Concurs de proiecte de management pentru Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi 

 

Ministerul Culturii organizează, la sediul său din Bd. Unirii nr. 22, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, concursul de proiecte de management pentru Muzeul Național al Hărţilor şi Cărţii Vechi.

 

Condiţii de participare:

a)    are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;

b)   are capacitate deplină de exerciţiu;

c)    are studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile:

 1. oDomeniul fundamental (DFI) - științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – IstorieDomeniul de licență (DL) - Istorie;
 2. oDomeniul fundamental (DFI) - științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – IstorieDomeniul de licență (DL) – Studiul patrimoniului (Heritage Studies);
 3. oDomeniul fundamental (DFI) - științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – Arte, Domeniul de licență (DL) -;
 4. oDomeniul fundamental (DFI) - științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – Studii culturale, Domeniul de licență (DL) -;
 5. oDomeniul fundamental (DFI)- Științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – Arhitectură și urbanismDomeniul de licență (DL) – Arhitectură.

d)   are vechime în specialitatea studiilor, menționate la lit. c), de minimum 5 ani;

e)    are experienţă în management de minimum 5 ani sau pregătire în management[1];

f)    nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani;

g)   nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

h)   nu deţine o funcţie de manager[2] la o altă instituţie publică de cultură din România[3];

i)     nu a fost lucrător al securității sau colaborator al acestei, în sensul art. 2 lit. a) – c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii;

j)     cunoaşte limba română, scris şi vorbit.

Calendarul concursului:

a)   15.02.2016, aducerea la cunoştinţa publică a: condiţiilor de participare la concursul de proiecte de management; caietului de obiective; regulamentului de organizare a concursului de proiecte de management întocmit conform regulamentului-cadru; calendarului concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă; actelor necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs; bibliografiei; informaţiilor (privind condiţiile tehnice de redactare a proiectului de management şi condiţiile de prezentare a acestuia şi orice alte informaţii considerate necesare unei mai bune înţelegeri a cerinţelor concursului).

b)   15.03.2016, data limită pentru depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi;

c)   16-17.03.2016, selecția dosarelor;

d)   18-25.03.2016, analiza proiectelor de management – prima etapă;

e)   28-30.03.2016, susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă.

Dosarele de concurs şi proiectele de management se depun, la sediul Ministerului Culturii, până la data de 15.03.2016, ora 16:00 la Serviciul Resurse Umane – etajul 4, camera 419.

Dosarul de concurs trebuie să conţină:

a)   cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil şi adresă de e-mail, conform modelului anexat;

b)   copie după actul de identitate;

c)   curriculum vitae (cf. H.G. nr. 1021/2004);

d)   diplome de studii şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări[4];

e)   adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

f)   cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie;

g)   copia carnetului de muncă și, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverință eliberată de angajator), conform modelului anexat;

h)   declarație pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani, conform modelului anexat;

i)   declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al securității sau colaborator al acestei, în sensul art. 2 lit. a) – c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului           nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, conform modelului anexat;

j)   declaraţie pe propria răspundere, prin care se angajează, dacă este cazul, să renunţe la postul de manager deţinut, în condiţiile în care este declarat câştigător în cadrul acestui concurs de proiecte de management, conform modelului anexat;

k)   proiectul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective, în format scris şi în format electronic (CD sau DVD) - cu respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului                 nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului (fără a se menţiona numele şi/sau prenumele persoanei care l-a întocmit în cadrul textului, pe suportul tip CD/DVD sau în proprietăţile fişierului electronic).

Proiectul este limitat la un număr de 60 pagini (format: A4, marginile paginii: stânga: 2 cm, dreapta 2 cm, sus: 1,25 cm, jos: 1,25, spaţierea între rânduri: 6 puncte înainte de rând şi 6 puncte după rând, alinierea textului: justified, font: arial, cu dimensiunea de 12 puncte pentru textul de bază şi dimensiunea de 14 puncte pentru titluri, utilizând obligatoriu diacriticele specifice limbii române, numerotare pagini: în josul paginii, numărul paginilor centrat) + anexe.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Documentele depuse într-o limbă străină vor fi însoțite obligatoriu de traduceri legalizate.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Strategii, Management Cultural (telefon/fax: 021–224.27.15) sau de la Serviciul Resurse Umane (telefon/fax: 021–224.28.19) din cadrul Ministerului Culturii (luni–joi între orele 8:30–17:00; vineri între orele 8:30–14:30).

 

Anexe:

 1. oO.M.C. Nr. 2077 din 12.02.2016 aprobare C.O. M.N.H.C.V.
 2. oO.M.C. Nr. 2080 din 12.02.2016 aprobare regulament concurs M.N.H.C.V.
 3. oAnexa 1 O.M.C. Nr. 2464 din 14.10.2013 R.O.F. M.N.H.C.V.
 4. oAnexa 2 stat de functii Septembrie 2015 M.N.H.C.V
 5. oAnexa 3 buget aprobat 2013-2015 M.N.H.C.V
 6. oMODEL Declaratie de inscriere la concurs de management
 7. oMODEL Adeverinta de vechime
 8. oMODEL Declaratie pe propria raspundere pentru motive imputabile in ultimii 4 ani
 9. oMODEL Declaratie pe propria raspundere politie politica
 10. oMODEL Declaratie pe propria raspundere renuntare la post de conducere

 

BIBLIOGRAFIE:

 1. oLegea nr. 422/privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. oLegea nr. 311/a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată;
 3. oLegea nr. 182/privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;
 4. oO.S.G.G. nr. 400/.
 5. oHotărârea Guvernului nr. 90/privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. oOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. oOrdinul ministrului culturii nr. 2799/pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;
 8. oOrdonanţa de Urgenţă nr. 34/privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. oLegea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 10. oLegea-cadru nr. 284/privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare;
 11. oOrdonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 57/privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, precum și alte măsuri in domeniul cheltuielilor publice;
 12. oLegea nr. 263/privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. oOrdonanţa Guvernului nr. 51/privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. oOrdonanţa Guvernului nr. 119/privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. oLegea nr. 500/privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 


[1] condiţia de pregătire sau experienţă în management poate fi substituită de pregătirea în management atestată cu certificat de absolvire (manager de proiect, manager cultural etc.) sau experiență în conducerea unei instituții, companii, organizații neguvernamentale etc., dovedită prin adeverință.

[2] astfel cum este definită de prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare.

[3] condiţie aplicabilă în cazul câştigării concursului de management.

[4] în cazul diplomelor de studii sau a documentelor care atestă efectuarea unor specializări în altă țară, acestea trebuie să fie însoțite de dovada recunoașterii acestora în România, conform prevederilor legale. La evaluarea dosarului de concurs, nu vor fi luate în considerare diplomele de studii sau documentele care atestă efectuarea unor specializări, cu termenul de valabilitate expirat.

 

 

Nr. crt.

Cod identificare dosar

Rezultat selecție dosare

1.     1.    

M.N.H.C.V. 1

respins

You are here Anunturi Anunt Public15.02.2016