E-mail Print PDF

Nr. 01/16.01.2017

DECLARATIE DE AVERE

 

 Subsemnata, Maria Cristina Toma, având funcţia de Director general la Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi, CNP, domiciliul in Bucureşti cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu familia deţin următoarele:

 

    *1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

 

I. Bunuri imobile

 

1. Terenuri

Notă:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

 

Adresa sau zona

Categoria*

Anul dobândirii

Suprafaţa

Cota-parte

Modul de dobândire

Titularul[1])

Jud. Suceava, comuna Poiana Stampei

1

2010

974 m2

1/2

cumpărare

Toma Cristina

Toma Cristian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.

    *2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

 

2. Clădiri

 

Notă:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

 

Adresa sau zona

Categoria*

Anul dobândirii

Suprafaţa

Cota-parte

Modul de dobândire

Titularul2)

Jud Suceava

3

2010

80 m2

1/2

cumpărare

Toma Cristina

Toma Cristian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.

    *2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

 

Natura

Marca

Nr. de bucăţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro

 

Notă:

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

 

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoarea estimată

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12 luni

 

Natura bunului -înstrăinat

Data înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

IV. Active financiare

 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

 

Notă:

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

 

Instituţia care administrează

 şi adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente;   (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

 

Notă:

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

 

Emitent titlu/societatea în care persoana este acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de titluri/

cota de participare

Valoarea totală la zi

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

 

 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an:

 - nu dețin

 

Notă:

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

 

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

 

Notă:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

 

Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

 

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul

generator de venit

Venitul anual încasat

1.1. Titular

-

 

 

 

-

 

 

1.2. Soţ/soţie

-

 

 

 

-

 

 

1.3. Copii

-

 

 

 

-

 

 

 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea.

 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

 

Notă:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

 

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul generator de venit

Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular: Cristina Toma

Muzeul Naţional de Artă al României

Director adjunct ştiinţific/ şef secţie Educaţie

26954 lei

 

 

 

 

1.2. Soţ Cristian Toma

Apa Nova Bucurşti

Auditor intern

84000 lei

 

 

 

 

1.3. Copii

 

 

 

 

 

 

 

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular Cristina Toma

Institutul Naţional de Cercetare şi Formare în Cultură

formator

1010 lei

 

Ministerul Culturii

evaluator

1601 lei

 

Asociaţia pentru Performanţă şi Cultură

Organizator master-class

851 lei

2.2. Soţ/soţie

 

 

 

 

 

 

 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Soţ/soţie

 

 

 

 

 

 

 

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Soţ/soţie

 

 

 

 

 

 

 

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Soţ/soţie

 

 

 

 

 

 

 

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Soţ/soţie

 

 

 

 

 

 

 

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:

Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul generator de venit

Venitul anual încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

-

 

 

 

-

 

 

7.2. Soţ/soţie

-

 

 

 

-

 

 

7.3. Copii

-

 

 

 

-

 

 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

-

 

 

 

-

 

 

8.2. Soţ Toma Cristian

 JPA Audit & Consultanţă

dividende

5000 lei

 

 ESOP (Apa Nova Bucureşti)

dividende

8000 lei

 

Lilith Consulting

dividende

8000 lei

8.3. Copii

-

 

 

 

-

 

 

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

 

Data completării

Semnătura

 

 

16.01.2017

…………………………

  

Nr. 01/16.01.2017

DECLARAŢIE DE AVERE

 

 

Subsemnata, Maria Cristina Toma, având funcţia de Director general la Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi, CNP, domiciliul Bucureşti

 

,

Subsemnata,

Maria Cristina Toma

, având funcţia

de

Director general

la

Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi

,

CNP

 

 

, domiciliul

Bucureşti

Subsemnata, Maria Cristina Toma, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere

că împreună cu familia1) deţin următoarele:

    *1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

 

I. Bunuri imobile

 

1. Terenuri

Notă:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

 

Adresa sau zona

Categoria*

Anul dobândirii

Suprafaţa

Cota-parte

Modul de dobândire

Titularul[1])

Jud. Suceava, comuna Poiana Stampei

1

2010

974 m2

1/2

cumpărare

Toma Cristina

Toma Cristian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.

    *2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

 

2. Clădiri

 

Notă:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

 

Adresa sau zona

Categoria*

Anul dobândirii

Suprafaţa

Cota-parte

Modul de dobândire

Titularul2)

Jud Suceava

3

2010

80 m2

1/2

cumpărare

Toma Cristina

Toma Cristian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.

    *2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

 

II. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

 

Natura

Marca

Nr. de bucăţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro

 

Notă:

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

 

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoarea estimată

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12 luni

 

Natura bunului -înstrăinat

Data înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

IV. Active financiare

 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

 

Notă:

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

 

Instituţia care administrează

 şi adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente;   (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

 

Notă:

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

 

Emitent titlu/societatea în care persoana este acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de titluri/

cota de participare

Valoarea totală la zi

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

 

 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an:

 - nu dețin

 

Notă:

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

 

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

 

Notă:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

 

Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

 

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul

generator de venit

Venitul anual încasat

1.1. Titular

-

 

 

 

-

 

 

1.2. Soţ/soţie

-

 

 

 

-

 

 

1.3. Copii

-

 

 

 

-

 

 

 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea.

 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

 

Notă:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

 

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul generator de venit

Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular: Cristina Toma

Muzeul Naţional de Artă al României

Director adjunct ştiinţific/ şef secţie Educaţie

26954 lei

 

 

 

 

1.2. Soţ Cristian Toma

Apa Nova Bucurşti

Auditor intern

84000 lei

 

 

 

 

1.3. Copii

 

 

 

 

 

 

 

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular Cristina Toma

Institutul Naţional de Cercetare şi Formare în Cultură

formator

1010 lei

 

Ministerul Culturii

evaluator

1601 lei

 

Asociaţia pentru Performanţă şi Cultură

Organizator master-class

851 lei

2.2. Soţ/soţie

 

 

 

 

 

 

 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Soţ/soţie

 

 

 

 

 

 

 

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Soţ/soţie

 

 

 

 

 

 

 

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Soţ/soţie

 

 

 

 

 

 

 

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Soţ/soţie

 

 

 

 

 

 

 

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:

Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul generator de venit

Venitul anual încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

-

 

 

 

-

 

 

7.2. Soţ/soţie

-

 

 

 

-

 

 

7.3. Copii

-

 

 

 

-

 

 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

-

 

 

 

-

 

 

8.2. Soţ Toma Cristian

 JPA Audit & Consultanţă

dividende

5000 lei

 

 ESOP (Apa Nova Bucureşti)

dividende

8000 lei

 

Lilith Consulting

dividende

8000 lei

8.3. Copii

-

 

 

 

-

 

 

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

 

Data completării

Semnătura

 

 

16.01.2017

…………………………

  

You are here Transparenta Declaratii de avere Director general Declaratie de avere 2017